AvianDiversity » A Connoisseur's Eye » Birds » Storks » White Stork (Ciconia ciconia - (Linnaeus) 1758)

White Stork (Ciconia ciconia - (Linnaeus) 1758)